De webboettiek!

slider31 slider32 slider9 slider1 slider2 slider11 slider14 slider8 slider18

Algemene verkoopsvoorwaarden

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN
 1. OFFERTEN. Alle schriftelijke of mondelinge prijsopgaven zijn altijd zonder verbintenis. 
 2. BESTELLINGEN. Telefonische bestellingen of bestellingen aangenomen door onze vertegenwoordigers, binden onze firma enkel na schriftelijke bevestiging.
 3. ORDERBEVESTIGING. Elke orderbevestiging welke binnen de vijf werkdagen na het toesturen van de maatschappij -verkoopster aan haar koper, door deze laatste niet behoorlijk getekend voor akkoord teruggestuurd is, kan door de verkoopster als niet afgesloten aanzien worden.
 4. LEVERTERMIJN. De opgegeven leveringstermijn gelden als benaderend; geen enkele aanspraak op schadevergoeding kan gedaan worden wegens het niet eerbiedigen ervan. Leveringen en verzendingen worden zo spoedig mogelijk uitgevoerd, desgevallend in de termijnen nochtans zonder verbintenis door ons vastgelegd. Bij abnormale vertraging in de levering wordt geen vernietiging van bestelling geldig beschouwd,tenzij deze voorafgegaan wordt door een aanmaning per aangetekend schrijven, de verkoper zich nochtans het recht voorbehoud te leveren binnen de 25 werkdagen na ontvangst van de aanmaning. Gevallen van overmacht, zoals onvoorziene stillegging of onderbreking van de arbeid, om reden van oorlog, onrusten, volledige of gedeeltelijke staking, volledige of gedeeltelijke lock-out, epidemieën, ongevallen die de productie verhinderen of verminderen of iedere andere onvoorziene reden, zoals onvoldoende ravitaillering van grondstoffen en hulpgrondstoffen, ontheffen de verkoper van alle verantwoordelijkheid betreffende het niet uitvoeren van de bestellingen zonder recht op schadevergoeding voor de koper. Behoudens andersluidende verklaring in het contract, wordt voor iedere bestelling een maximumtermijn van zes maanden voor de uitvoering verondersteld en de aflevering uitgevoerd naar mate het binnenkomen der stukken. Na verloop van deze termijn heeft de verkoper het recht de bestelling nietig te verklaren of er de uitvoering van te vragen. Het gedeeltelijk uitvoeren na de termijn van zes maanden kan niet beschouwd worden als verzaking aan het recht tot vernietiging.
 5. VERZENDINGEN. De goederen, zelf wanneer zij vrachtvrij of tegen rembours verstuurd worden, reizen steeds op risico van de bestemmeling.
 6. RECHT VAN RETOUR. De consument heeft recht om artikel(en) binnen veertien dagen zonder opgaaf van reden te retourneren. 
 7. KLACHTEN. De verkoper behoudt zich het recht voor de aanvaarding van de goederen in zijn magazijnen te eisen. Indien hij geen gebruik gemaakt heeft van dit recht, zullen de bezwaren van de koper slechts in aanmerking kunnen genomen worden, indien zij gemaakt worden per aangetekend schrijven, binnen de 14 dagen na ontvangst van de goederen. Geen enkele klacht zal nog aanvaard worden na bewerking of verwerking van de goederen. In geen geval kunnen klachten wegens eventuele fouten die door de koper door middel van laboratorium-proeven of andere kunnen vastgesteld worden, zoals lichtechtheden, wasechtheden, treksterkte, slijtweerstand, krimp bij persen en/of wassen,… aanvaard worden na bewerking of verwerking van de goederen. Dit behelst eveneens zichtbare weef- garen- verf- en afwerkingfouten. Onze vertegenwoordigers hebben geen volmacht om ons te binden. Iedere verhandeling vergt onze schriftelijke bevestiging. Goederen onderhevig aan klachten, mogen niet zonder toelating van de verkoper teruggestuurd worden. Indien deze toelating gegeven wordt, moet de teruggave onmiddellijk en portvrij geschieden. Welke ook de belangrijkheid van een order is, is de verkoper niet tot een integrale levering van de bestelde lengte gehouden en uit die hoofde ook tot geen enkele vergoeding van de koper. De verkoper behoudt zich het recht voor geweigerde goederen al dan niet te vervangen. In geen geval zal de koper een schadevergoeding kunnen eisen.
 8. BETALING. De betalingen geschieden “netto zonder korting” op 30 dagen, tenzij anders vermeld. Voor langere termijnen, wordt een accept-wissel vereist. De koper is verplicht de hem aangeboden wissel binnen de vijf dagen terug te sturen. Voorzien van zijn handtekening voor accept. Het trekken en/of aanvaarden van wissels of andere verhandelbare documenten, houdt geen schuldvernieuwing in en vormt geen afwijking van de verkoopsvoorwaarden. Betalingen in handen van onze vertegenwoordigers zijn niet geldig.
 9. Alle kosten betreffende de verkoop, heden en toekomstige, o.a. belastingen van alle aard BTW,… vallen ten laste van de koper.
 10. Alle verhandelbare waarden worden slechts onder voorbehoud van betaling aanvaard. De effecten alsook alle betalingen in buitenlandse valuta worden slechts aan de hun in België realiseerbare waarde aangenomen aan de koers van de dag waarop de orderbevestiging werd gemaakt.
 11. Indien het vertrouwen van de verkopers in de kredietwaardigheid van de kopers geschokt wordt door de daden van gerechtelijke uitvoering tegen de koper en of aanwijsbare andere gebeurtenissen, die het vertrouwen in de goede uitvoering der door kopers aangegane verbintenissen in vraag stellen en/of onmogelijk maken, behouden de verkopers zich het recht voor van de kopers geschikte waarborgen te eisen. Indien de kopers weigeren hierop in te gaan, behouden de verkopers het recht de gehelde bestelling of een gedeelte ervan te annuleren, zelf indien de goederen reeds geheel of gedeeltelijk worden verzonden.
 12. Elk bedrag dat onbetaald blijft op zijn vervaldag, zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling, rente geven berekend op basis van het door de Nationale Bank van België op het moment van de uitgifte van de factuur toegepaste tarief voor voorschotten in rekening-courant op overheidspapier, vermeerderd met 2%. Bovendien is de verkoper niet verplicht verdere leveringen uit te voeren, volgens welke overeenkomst ook, alvorens de vervallen sommen vereffend zijn. In geval de factuur, zonder geldige reden, niet betaald wordt op de vervaldag, zal de koper een vergoeding schuldig zijn gelijk aan 15% van het bedrag van de factuur (met een minimum van €60) vanaf de dag volgend op de vervaldag van deze factuur. Dit alles zonder voorafgaande immorastelling en onverminderd de hoofdsom. De nalatigheidintresten, alle innings-en aanmaningskosten. De niet betaling op zijn vervaldag van één enkele factuur, maakt het verschuldigde saldo van al de andere, zelfs niet vervallen, facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar. Wanneer de koper nalaat zijn verbintenissen uit te voeren, kan de verkoop van rechtswege en zonder ingebrekestelling ontbonden zijn, onverminderd onze rechten op alle schadevergoedingen en intresten. De wilsuiting hiertoe per aangetekend schrijven door de verkoper zal hiervoor volstaan.
 13. Onverminderd kopers risico, blijven de goederen het eigendom van de koper tot hun volledige betaling. Zolang de betaling niet heeft plaats gehad is de koper er niet toe gerechtigd ze in pand te geven of ze als zekerheid in de ruimste zin van het woord te gebruiken. In geval van wanbetaling op vervaldag, is de koper er toe gehouden bij de eerste sommatie door de verkoper degaan, hem de nog in zijn bezit zijde goederen en die eigendom zijn van de verkoper, terug te zenden. De betaalde voorschotten blijven de verkoper verworden ter vergoeding van de mogelijke verliezen bij wederverkoop.
 14. Geen enkele betaling van onderhavig contract mag beschouwd worden als stijlclausule en geen enkele gedoogzaamheid noch tegenstrijdige uitvoering, kan ingeroepen worden als een verworven afwijking aan de voorwaarden van het contract.
 15. In geval van betwisting, zijn de rechtbanken van Gent of de rechtbanken van de woonplaats van de koper, naar keuze van de verkoper, alleen bevoegd.
 16. Consumentengeschillen door e-commerce; http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Soie Unique BVBA | Maatschappelijke zetel: Jacques Eggermontstraat 63 - 9050 Gent | Ondernemingsnr: 0875.742.526 RPR - Gent | BTW: BE0875.742.526 | Céline: +32 476/94 26 99 | info@soie-unique.be